Gıda İşletmeleri Veteriner Hekimliği Komisyonu

Komisyon Başkanı

Cüneyt ÖZER


Üyeler

  • Hakan ERDOĞAN
  • Mine Büşra AKTÜRK
  • Ayşe Gülsu ÜNLÜ
  • Sertuğ TOKTOK
  • Onur HIRSOVA
  • Murat BRAVO

6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair Kanun Ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği Hükümlerince oluşturulur.

 Komisyonların oluşumu

             MADDE 53 – (1) Oda yönetim kurulları, Kanunun 33 ve 34 üncü maddelerinde sayılan görevlerini yerine getirmek üzere, üyeleri arasında bu üyelerin eğilim ve isteklerini de göz önünde tutarak değişik komisyonlar oluşturabilir. Bu komisyonlar, kendi aralarından toplanarak yıllık çalışma programlarını düzenler ve yönetim kurulunun onayına sunarlar. Oda yönetim kurulu, onaylanan programları uygulanmakla yükümlüdür.

             (2) Komisyonlar, aşağıdaki örneklere göre oluşturulabilir.

             a) Bilimsel toplantılar düzenleme komisyonu,

             b) Yayın komisyonu,

             c) Yetiştiriciye hayvan sağlığı eğitimi ve hayvan hastalıklarından korunma bilgisi vermek için çalışma komisyonu,

             ç) Meslek hatalarını kovuşturma komisyonu,

             d) Serbest çalışan ve kamu dışında istihdam edilen veteriner hekimlerin çalışmalarını yürütmek üzere serbest çalışan ve kamu dışında istihdam komisyonu oluşturulur. Bu komisyon iki ayrı komisyon hâlinde de oluşturulabilir.

             (3) Komisyonlar, düzenleyecekleri bilimsel toplantılara, panellere, açık oturumlara, konferanslara ve seminerlere katılanların dosyalarına, katıldıkları etkinlikleri kaydederler.

             (4) Komisyonlar, oda yönetim kurulundan bir üyenin başkanlığı altında, oda yönetim kurulunca belirlenen konuyla ilgili çalışan iki kişi olmak üzere en az üç üyeden oluşur. Komisyonlar, odanın belirleyeceği mekânda en geç onbeş günde bir toplanır.